A spatio-temporal analysis of motoneuron survival, axonal regeneration and neurotrophic factor expression after lumbal ventral root avulsion and implantation.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)207-220
TijdschriftExperimental Neurology
Volume223
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit