A standardized wordlist and new spellchecker of Frisian

F.J. van der Kuip, P. Duijff, A. Dykstra, H. Sijens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

117 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)19-20
Aantal pagina's2
TijdschriftKernerman Dictionary News
Nummer van het tijdschrift23
StatusGepubliceerd - jun. 2015

Citeer dit