A stoichiometric perspective of the effect of herbivore dung on ecosystem functioning

J. Sitters (Co-auteur), Harry Olde Venterink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

8 Citaten (Scopus)
124 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1043-1046
TijdschriftEcology and Evolution
Volumein press
Vroegere onlinedatum15 dec. 2017
DOI's
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit