A stoichiometric perspective of the effect of herbivore dung on ecosystem functioning

J. Sitters (Co-auteur), Harry Olde Venterink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

8 Citaten (Scopus)
129 Downloads (Pure)

Zoekresultaten