A suprachiasmatic nucleus generated rhythm in basal glucose concentrations

S.E. La Fleur, A. Kalsbeek, J. Wortel, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

198 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)643-652
TijdschriftJournal of Neuroendocrinology
Volume11
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit