A vasopressin and oxytocin containing nucleus in the pig hypothalamus that shows neuronal changes during puberty

F.J.C.M. van Eerdenburg, P. Poot, G.J. Molenaar, F.W. van Leeuwen, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

322 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)138-146
TijdschriftJournal of Comparative Neurology
Volume301
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit