A wilt disease of Rhododendron caused by Pythium prolatum and Cylindrocladium scoparium

W.J. Botha, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  152 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)75-78
  TijdschriftPhytophylactica
  Volume24
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit