A Wind of Change on Java’s Ruined Temples. Archaeological Activities, Imperial Circuits and Heritage Awareness in Java and the Netherlands (1800-1850)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

274 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)81-104
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume128
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit