Above-belowground interactions involving plants, microbes and insects

Ana Pineda, Roxina Soler , Maria José Pozo, Sergio Rasmann, Ted Turlings

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

245 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer00318
TijdschriftFrontiers in Plant Science
Volume6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit