Achtergronden, opzet en datacollectie in een levensloopstudie naar reproductieve gezondheid van adolescenten in ruraal Bangladesh

A.M. Bosch, I. Hutter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

In deze bijdrage worden de theoretische achtergronden, de opzet en een verslag van de datacollectie in een levensloopstudie naar de reproductieve gezondheid van adolescenten in Bangladesh gepresenteerd. Adolescentie is één van de meest intense periodes uit het leven waarin een kind in zowel lichamelijk als sociaal opzicht volop in ontwikkeling is. In Bangladesh is het ook in demografisch opzicht een belangrijke periode omdat veel meisjes relatief snel na hun menarche, de eerste menstruatie, uitgehuwelijkt worden en kinderen krijgen. Zowel in fysiek als in sociaal opzicht kan reproductieve gezondheid in adolescentie gerelateerd worden aan invloeden uit de eerste kindertijd. In Bangladesh zijn vooral kinderen —meisjes meer dan jongens— in meer of mindere mate ondervoed. Er wordt verondersteld dat ondervoeding en ziekte in de kindertijd tot groeivertraging kunnen leiden die niet of nauwelijks ingehaald kan worden —zeker niet als levensomstandigheden slecht blijven— en daardoor van invloed zijn op (reproductieve) gezondheid later in het leven. Ook sociale ontwikkelingsprocessen kunnen van invloed zijn op reproductieve gezondheid van adolescenten.Meisjes worden in Bangladesh op een andere manier grootgebracht dan jongens, in het bijzonder wanneer het gaat om reproductieve en familiale zaken. Deze genderspecifieke verwachtingspatronen zijn waarschijnlijk bepalend voor hun verdere reproductieve gedrag. Centraal in dit onderzoek staat een groep van 707 Bengaalse kinderen, variërend in leeftijd van 0 tot 5 jaar, uit Matlab, een ruraal gebied in Bangladesh, die in de jaren 1988 en 1989 in het kader van een studie naar diarree onderzocht zijn door Dr.Baqui, een kinderarts (destijds gelieerd aan ICDDR,B — het Centre for Health and Population Research, het vroegere International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh). In 2001, toen ze inmiddels 12 tot 16 jaar oud waren, zijn deze kinderen weer bezocht door Bosch (HERA) en geïnterviewd. Verwacht wordt dat door beide datasets aan elkaar te linken uiteindelijk inzicht kan worden verkregen in zowel de reproductieve gezondheid van adolescenten in Bangladesh als de onderliggende contemporaine en levensloopdeterminanten. Keywords: adolescenten; reproductieve gezondheid; levensloop; Bangladesh
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)67-94
TijdschriftBevolking en Gezin
Volume31 (2002)
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit