Acid phosphatase activity in the rat neurohypophysis during increased levels of gonadotropic hormones, in diabetes insipidus (Brattleboro strain) and after water loading

G.J. Boer, F.W. van Leeuwen, D.F. Swaab, J.W.L. Nolten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

91 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)697-706
TijdschriftActa Endocrinologica
Volume81
StatusGepubliceerd - 1976

Citeer dit