ACTH-like immunoreactivity in two electrotonically coupled giant neurons in the pond snail Lymnea Stagnalis.

H.H. Boer, L.P.C. Schot, A. Roubos, J.C. ter Maat, J.C. Lodder, D Reichelt, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

289 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)231-240
TijdschriftCell and Tissue Research
Volume202
StatusGepubliceerd - 1979

Citeer dit