Activation of beta-catenin-Tcf signaling in colon cancer by mutations in beta-catenin or APC

P.J. Morin, A. Sparks, V. Korinek, N. Barker, J.C. Clevers, B. Vogelstein, K. Kinzler

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1261 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1787-1790
TijdschriftScience
Volume275
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit