Activation of the human supraoptic and paraventricular nucleus neurons with aging and in Alzheimer's disease as judged from increasing size of the Golgi apparatus

P.J. Lucassen, R. Ravid, N.K. Gonatas, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

293 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)105-113
TijdschriftBrain Research
Volume632
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit