Activation of vasopressin neurons in aging and Alzheimer's disease

P.J. Lucassen, A. Salehi, C.W. Pool, N.K. Gonatas, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

263 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)673-680
TijdschriftJournal of Neuroendocrinology
Volume6
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit