Activation of vasopressin neurons in the human supraoptic and paraventricular nucleus in senescence and senile dementia

J.E. Hoogendijk, E. Fliers, D.F. Swaab, R.W.H. Verwer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

304 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)291-299
TijdschriftJournal of the Neurological Sciences
Volume69
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit