Activation of vasopressinergic and oxytocinergic neurons during aging in the Wistar rat

E. Fliers, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

326 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)165-170
TijdschriftPeptides
Volume4
StatusGepubliceerd - 1983

Citeer dit