Acute peripheral but not central administration of olanzapine induces hyperglycemia associated with hepatic and extra-hepatic insulin resistance.

E.M. Girault, A. Alkemade, E. Foppen, M.T. Ackermans, E. Fliers, A. Kalsbeek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)43244
TijdschriftPLoS One
Volume7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit