Adaptation of flowering phenology and fitness-related traits across environmental gradients in the widespread Campanula rotundifolia

Veronica Preite, Jürg Stöcklin, Georg F.J. Armbruster, J.F. Scheepens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

76 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)249-267
Aantal pagina's19
TijdschriftEvolutionary Ecology
Volume29
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit