Adaptive Phenotypic Plasticity - Consensus and Controversy

S. Via, R. Gomulkiewicz, G. De Jong, S.M. Scheiner, C.D. Schlichting, P.H. Van Tienderen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Samenvatting

  Phenotypic plasticity is an environmentally based change in the phenotype. Understanding the evolution of adaptive phenotypic plasticity has been hampered by dissenting opinions on the merits of different methods of description, on the underlying genetic mechanisms, and on the way that plasticity is affected by natural selection in a heterogeneous environment. During much of this debate, the authors of this article have held opposing views. Here, we attempt to lay out current issues and summarize the areas of consensus and controversy surrounding the evolution of plasticity and the reaction norm (the set of phenotypes produced by a genotype over a range of environments). [KEYWORDS: Genotype-environment interaction; quantitative genetics;reaction norms; evolution; selection; population; parameters]
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)212-217
  TijdschriftTrends in Ecology & Evolution
  Volume10
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1995

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Adaptive Phenotypic Plasticity - Consensus and Controversy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit