Adaptive response of iron absorption to anemia, increased erythropoiesis, iron deficiency, and iron loading in beta2 microglobulin knockout mice

M. Santos, J.C. Clevers, M. de Sousa, J.J. Marx

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

38 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3059-3065
TijdschriftBlood
Volume91
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit