Adsorptive characteristics of iron (III) onto hydrous manganese dioxide in model lake water under acidic conditions

T. Mukai, H. De Haan

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  3 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)183-189
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume25
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit