Affected Objects in Heerlen Dutch and Romance

L. Cornips, A. Hulk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

341 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)191-210
TijdschriftLanguages in Contrast
Volume1
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit