After the Grab: Land Control and Regime Survival in Cambodia since 2012

Neil Loughin, Sarah Milne

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftJournal of Contemporary Asia
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit