Against Feature Strength: the Case of Scandinavian Object Shift

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

23 Citaten (Scopus)
86 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)673-732
Aantal pagina's59
TijdschriftNatural Language & Linguistic Theory
Volume18
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit