Age-related increase in the total number of corticotropin-releasing hormone neurons in the human paraventricular nucleus in controls and Alzheimer's disease: comparison of the disector with an unfolding method

F.C. Raadsheer, D.E. Oorschot, R.W.H. Verwer, F.J.H. Tilders, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

326 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)447-457
TijdschriftJournal of Comparative Neurology
Volume339
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit