Age-related macular degeneration is associated with atherosclerosis. The Rotterdam Study

J.R. Vingerling, I. Dielemans, M.L. Bots, A. Hofman, D.E. Grobbee, P.T.V.M. de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

166 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)404-409
TijdschriftAmerican Journal of Epidemiology
Volume142
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit