Aggregation pheromones of Drosophila immigrans, D. phalerata and D. subobscura

K. Hedlund, R.J. Bartelt, M. Dicke, L.E.M. Vet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

65 Downloads (Pure)

Samenvatting

Aggregation pheromones ofDrosophila immigrans, D. phalerata andD. subobscura were demonstrated by testing attraction of adult flies to hexane extracts of the flies in a windtunnel bioassay. Extracts of adult males of all species attracted conspecific males and females. However,D. subobscura flies were attracted only when the extract (cVA) in the extracts of adult maleD. immigrans andD. phalerata. Both species were attracted to synthetic cVA. Male and femaleD. phalerata. Both species were attracted to synthetic cVA. Male and femaleD. subobscura produced 5,9-pentacosadiene, 5-pentacosene, 2-methylhexacosene and 5,9-heptacosadiene, while only maleD. subobscura produced (Z)-5-tricosene and minor amounts of cVA
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1835-1844
TijdschriftJournal of Chemical Ecology
Volume22
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 1996
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Aggregation pheromones of Drosophila immigrans, D. phalerata and D. subobscura'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
  • Keur

    van der Heijden, M.

    01/01/1980 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit