AgRP and NPY expression in the human hypothalamic infundibular nucleus correlate with body mass index. Whereas changes in alpha-MSH are related to type 2 diabetes.

A. Alkemade, C.X. Yi, L. Pei, M. Harakalova, D.F. Swaab, S.E. La Fleur, E. Fliers, A. Kalsbeek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

38 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)925-933
TijdschriftJournal of Clinical Endocrinology and Metabolism
Volume97
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit