Ahmed Timol: The Quest for Justice for People Murdered in Apartheid's Jails

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Engels
TijdschriftThe Conversation UK
StatusGepubliceerd - 14 mei 2019

Citeer dit