Airborne medicine - Bacterial volatiles and their influence on plant health: Transley review

Paolina Garbeva, Laure Weisskopf (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

81 Citaten (Scopus)
93 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Airborne medicine - Bacterial volatiles and their influence on plant health: Transley review'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences