Airport noise predicts song timing of European birds

Davide M. Dominoni, Stefan Greif, Erwin Nemeth, Henrik Brumm

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

120 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)6151-6159
Aantal pagina's9
TijdschriftEcology and Evolution
Volume6
Nummer van het tijdschrift17
DOI's
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit