Aldfrysk 'A' en 'B'

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

Klassyk Aldfrysk

Der hat yn de Frisistyk genôch te rêden west oer de nammen dy’t wy jouwe oan de midsiuwske taal. Ik haw dêr ek mines wol ta dien al kinne wy net sûnder it neamen yn dit ferbân fan de namme fan Bo Sjölin. Ek Germ de Haan hat hjir in wichtige bydrage levere. Ut dy diskusje is kaam dat wy in dúdlik ferskil merkbite tusken de taal fan rûchwei foar en nei 1400. Der binne wylst ferskate nammen foar yn gebrûk: ‘klassyk’ – ‘post/nei-klassyk’, ‘Aldfrysk – Midfrysk’, of ‘klassyk Aldfryk – let-Aldfrysk’. Der binne lange listen fan taalkundige ferskillen op te stellen, mar in kriterium dat sterk korrelearret mei in bulte oare ferskynsels is de stavering van de histoaryske /ð/ – bgl. yn lidwurden en oare lytse partikels – as <d> ynstee fan <th>. Sels fyn ik taalkundich-typologysk de term ‘Midfrysk’ passend foar de twadde faze, mar ien dy’t each hat foar de filologyske relaasjes tusken teksten sil faaks leaver ‘post-klassyk’ of ‘let-Aldfrysk’ brûke.
Originele taal-2Fries
TijdschriftFrisistyk. Online tydskrift foar taal- en letterkunde
StatusGepubliceerd - 26 apr. 2024

Citeer dit