Algal concentration affects grazer-induced colony formation in Scenedesmus obliquus (Turpin) Kützing (Chlorophyceae)

M. Lürling, E. Van Donk, W. Beekman-Lukassen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2124-2127
TijdschriftVerhandlungen Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
Volume27
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit