Allele-specific detection of single mRNA molecules in situ

C.H. Hansen, A. van Oudenaarden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

We describe a method for fluorescence in situ identification of individual mRNA molecules, allowing quantitative and accurate measurement, in single cells, of allele-specific transcripts that differ by only a few nucleotides. By using a combination of allele-specific and non-allele-specific probe libraries, we achieve >95% detection accuracy. We investigate the allele-specific stochastic expression of Nanog, which encodes a pluripotency factor, in murine embryonic stem cells.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)869-871
TijdschriftNature Methods
Volume10
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Allele-specific detection of single mRNA molecules in situ'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit