Allocation of the mantridae leigh-sharpe to the Cyclopoida (Crustacea: Copepoda) with notes on Nearchinotodelphys Ummerkutty

R. Huys

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)283-291
  TijdschriftBijdragen tot de Dierkunde
  Volume60
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit