Allogeneic bone marrow transplantation can restore CD4+ T-lymphocyte count and immune function in idiopathic CD4+ T-lymphocytepenia

E.J. Petersen, M. Rozenberg-Arska, A.W. Dekker, J.C. Clevers, L.F. Verdonck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

146 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)813-815
TijdschriftBone Marrow Transplantation
Volume18
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit