Alterations in the histaminergic system in Alzheimer's disease: a postmortem study.

L. Shan, C.A.M. Bossers, U.A. Unmehopa, A.M. Bao, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2585-2598
TijdschriftNeurobiology of Aging
Volume33
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit