Altered hemispheric asymmetries as an endophenotype in psychological and developmental disorders: A theory on the influence of stress on brain lateralization

Gesa Berretz, Julian Packheiser

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

9 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1054114
TijdschriftFrontiers in Behavioral Neuroscience
Volume16
DOI's
StatusGepubliceerd - 2022

Citeer dit