Alzheimer disease: correlation of cerebrospinal fluid and brain ubiquitin levels

T. Kudo, K. Iqbal, R. Ravid, D.F. Swaab, I. Grundke-Iqbal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

548 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-7
TijdschriftBrain Research
Volume639
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit