Amazon poison frogs (Ranitomeya amazonica) use different phytotelm characteristics to determine their suitability for egg and tadpole deposition

E.H. Poelman, R.P.A. Van Wijngaarden, C.E. Raaijmakers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

31 Citaten (Scopus)
437 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)661-674
TijdschriftEvolutionary Ecology
Volume27
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit