Ammonium and nitrate nutrition in Plantago lanceolata and Plantago major L. ssp. major : II. Efficiency of root respiration and growth. Comparison of measured and theoretical values of growth respiration

T. Blacquière, R. Hofstra, I. Stulen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)775-785
  TijdschriftPlant Physiology and Biochemistry
  Volume25
  StatusGepubliceerd - 1987

  Citeer dit