Ammonium and nitrate nutrition in Plantago lanceolata and Plantago major L. ssp. major : I. Aspects of growth, chemical composition and root respiration

T. Blacquière, R. Hofstra, I. Stulen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)129-141
  TijdschriftPlant and Soil
  Volume104
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1987

  Citeer dit