Amniotic oxytocin and vasopressin in relation to human fetal development and labor

H.P. Oosterbaan, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

161 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)253-262
TijdschriftEarly Human Development
Volume19
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit