An activity-based costing model for long-term preservation and dissemination of digital research data: the case of DANS.

A. Palaiologk, A. Anastasios, H.D. Tjalsma, L.B.J. Sesink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

481 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)195-214
Aantal pagina's20
TijdschriftInternational Journal on Digital Libraries
Volume12
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit