An assay for the identification of antigens recognized by cytotoxic T-cells, based on transient transfection of COS cells

P. Toye, P. Wijngaard, N. MacHugh, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)
547 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)95-101
TijdschriftJournal of Immunological Methods
Volume187
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit