An immigrant community? Norwegian Sailor Families in Amsterdam in the 17th Century

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)153-168
TijdschriftThe History of the Family
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit