An immuno-electronmicroscopical study comparing vasopressin, oxytocin, substance P and enkephalin containing nerve terminals in the nucleus of the solitary tract of the rat

P. Voorn, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

276 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)169-173
TijdschriftBrain Research
Volume270
StatusGepubliceerd - 1983

Citeer dit