An ineffective strain type of Frankia in the soil of natural stands of Alnus glutinosa (L.) Gaertner

C. Van Dijk, A. Sluimer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)107-121
  TijdschriftPlant and Soil
  Volume127
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit