An ultrastructural study of Elschnig's pearls in the pseudophakic eye

J.P. Kappelhof, G.F.J.M. Vrensen, P.T.V.M. de Jong, J. Pameijer, B. Willekens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

321 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)58-69
TijdschriftAmerican Journal of Ophthalmology
Volume101
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit